100.000€ είχε πάρει ο δήμος για πρόληψη ζημιών από θεομηνίες

Ο ∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου είχε κάνει (στις 13/4/2016) αποδοχή ποσού 100.000€ από το «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθµού της Χώρας».

Συνέχεια

Advertisements